تاریخ آزمونهای ۲۰۲۱ سازمان ÖSYM

تحصیل در ترکیه

ÖSYM

آزمون­های YDS:

(۱): تاریخ آزمون اول: ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۲/۰۷ الی ۹۹/۱۲/۱۸

ثبت نام با تأخیر: ۹۹/۱۲/۲۶

(۲): تاریخ آزمون دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ الی۱۴۰۰/۰۶/۰۹ 

ثبت نام با تأخیر: ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

آزمون­های E-YDS:

(۱): تاریخ آزمون اول: ۹۹/۰۹/۱۲

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۱/۱۴ الی ۹۹/۱۱/۳۰

(۲): تاریخ آزمون دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۲/۰۸ الی ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

(۳): تاریخ آزمون سوم: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۲/۰۸ الی۱۴۰۰/۰۱/۲۵

(۴): تاریخ آزمون چهارم: ۹۹/۰۲/۱۸

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ الی ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

(۵): تاریخ آزمون پنجم: ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۲/۰۸ الی ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

(۶): تاریخ آزمون ششم: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ الی ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

(۷): تاریخ آزمون هفتم: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ الی ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

(۸): تاریخ آزمون هشتم: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ الی ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

(۹): تاریخ آزمون نهم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

(۱۰): تاریخ آزمون دهم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

(۱۱): تاریخ آزمون یازدهم: ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ الی ۱۴۰۰/۰۵/۲۱

(۱۲): تاریخ آزمون دوازدهم: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ الی ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

(۱۳): تاریخ آزمون سیزدهم: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ الی ۱۴۰۰/۰۸/۱۳

(۱۴): تاریخ آزمون چهاردهم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

آزمون­های ALES:

(۱): تاریخ آزمون اول: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۲/۲۲ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۲

ثبت نام با تأخیر: ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

(۲): تاریخ آزمون دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ الی۱۴۰۰/۰۵/۲۰ 

ثبت نام با تأخیر: ۱۴۰۰/۰۵/۲۶

(۳): تاریخ آزمون سوم: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ الی۱۴۰۰/۰۷/۲۲ 

ثبت نام با تأخیر: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

آزمون های TUS:

(۱): تاریخ آزمون اول: ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۱/۱۴  الی ۹۹/۱۱/۲۲

ثبت نام با تأخیر: ۹۹/۱۱/۳۰

(۲): تاریخ آزمون دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ الی۱۴۰۰/۰۵/۰۷ 

ثبت نام با تأخیر: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

آزمون DUS:

(۱): تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ الی۱۴۰۰/۰۶/۰۱ 

ثبت نام با تأخیر: ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید

تحصیل در ترکیه
Send via WhatsApp