دانشگاه هایی که دانشگاه عثمان قاضی اسکیشهر آزمون یوس ۲۰۲۱ آنها را قبول میکند

تحصیل در ترکیه

Kocatepe Üniversitesi
Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Alanya A. Keykubat Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Şeyh Edebali Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
۱۸ Mart Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Cerrahpaşa Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Yüksek Teknoloji Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Sıtkı Koçman Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Teknik Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید

تحصیل در ترکیه
Send via WhatsApp